Skip to Content

Wednesday, January 20th, 2021

تابلؤ … فاتيح سةلام

Be First!
by March 24, 2012 ئەدەب

سنةوبةرىَ لة ثةلكى خؤى
قةلَةميَكى تازة هةلَضووى تةرى دامىَ
تا بزانىَ ضؤن دةتوانم ..
لة كثى بارينى بةفر و
ليَزمةى بة خورِى باران و
طرمةى هةور و ، ضةخماخةى نيَو تاريكيدا
ثانؤراماى زستانيَكى ئةفسووناوى دةنةخشيَنم
نةيزانى بوو ..
من و بةفر
دوو جةمسةرى سووراننةوةين
تين و هةلَمى دةروونيَكى  سةرما بةستووى
بة ئاو بوون و تواننةوةين
هةر يةكين و نابين بة دوو
رةنطى يةكتر دةخؤينةوة و
هةناسةى يةك هةلَدةمذين
لةطةلَ ريتمى بارانيشا
عةياميَكة طويَ راديَرى رازى شيعر و
ثةنهانى خؤشويستنيَكى سيَبةرى سثى  يةكترين
كاتىَ وةرزى طولَكردنى رةز و باخ دىَ
بة دةم هؤرةى لاثالَيَكى طازةراى ثشتى ضياوة
دةروانين و ضاو هةلَدةخةين
ئةو لة سةرخؤى دةباريَت و جةستة و ناخم
ريَذنة و نمةى دةيشواتةوة
نة من نيطام بة حةواوة ديَتة خوارىَ و دادةبةزىَ
نة ئةويش خؤش دةكاتةوة
بىَ ئاطا بوو ..
 لةوةى كةهةور و ضةخماخة
بة تارمايى كيَلَطة و بنجة طولَة طةنمة كؤرثةى
ديَرة شيعرةكانى منا بة دووطيانى دةشريخيََنن و
تيَثةردةبن ..
هةموو جارىَ
كة تاريكيش ثرِ دةباتة تيشكى خؤر و
 قووتى دةدا و وونى دةكات
منيش لة طةلَ شةثؤلى شةويَكى رةشدا
ثةنجةرةى شيعرم دادةخةم
دةرطاى حةوشةى طةراننةوةم
بة ئةسثايى كلَؤم دةدةم
تةنها سيَبةرى خةمناكيم لة تةنيايدا رادةكشىَ و..
شووشةى دلَم لة قولاَيى ئاسمانيَكى بىَ بنةوة
درزى تيريَكى ئةلَقاو ئةلَق دةيشلَةقيَنىَ و..
تنؤك ، تنؤك خويَنى دةتكيَتة سةرزةوى و
تابلؤى كؤضى قةلَةم و
توورِةبوونى نركة و نالَةى نيشتمانم سوورتر دةكا و
لةطةلَ بةفر و باران و ضةخماخةى هةورا
بؤ هاتنةوةى وةرزى تازةى خؤريان دةبةم

21/3/2012

Previous
Next

Leave a Reply