Skip to Content

Tuesday, January 19th, 2021

جه ژنی مه رگ ….جه لال عه بدولا پینجوینی

Be First!
by March 26, 2013 هۆنراوە

 

 

 

 

له په نجه ره ی  مه را قه وه

  ژیان  که  سه یری    تۆ   ئه که م

شه رم   ئه مگرێ   مرۆڤم   .

ئه بینم  مه لێ  لا ڵه  ناتوانێ   که 

له سه ر لقی  دره ختی عاتیفه  وه ک جاران بخوینێ   

له داخا  ته نها به  باڵ  سه ما ئه کا و

غوربه ت به با ئه دا

ژیان  حورمه تی جوانیت  له لام هیچ   ما نا ێێ  نادا  هیچ  .

که  ئه  بینم  دارستان  چا وه رێی  ڕه حمه تی  هه وره  

باران  عاجزه  له  سا مال بۆیه  نایه وێ

  نم  نم  به سه ر شان و ملی یا  دا کا 

که   ئه بینم   ما سی  هێنده ئا زار  ئه چێژێ

وه ک  سه تڵێ   ئا و 

  رۆحی  ئه که وێته  به ر  پێی 

تا  سه به ته یه ک  گه را 

  له که نار  ده ریا  دا ئه نێ

  که چی  له نا کا و  له لای لابه لا وه 

لا فا و به  په له  په ل  هێرشی   بۆ   دێنێ 

 هه ر ئه لێی  زریان  ڕاوی ئه نێ

که س  نا زانێ 

 گه را به ره و کاملا و

بۆ کام به شی  نیشتمانی  ئوقیا نووس  ڕای  ئه ما ڵێ   

ئیتر بێزار ئه بم  لێت ژیان  

ئه مه وێ  ڕاکه م   له ده ستت  تا  ئه و دیوی  سنووره کانی   جه هه نه م  . 

 ئه مه وێ  هه ڵبێم  لێت 

 وه ک  هه ڵها تنی  هه نگێ  به دوکه ڵی  سووتا نی  له نا کا وی   باخێ . 

ئاخ  ژیان ئاخ که ئه تبینم  

  وه ک سه ر پۆشه که ی  نه نه  خاتون 

رۆژ  له  دوای رۆژ شی ئه بیته وه   بێزم   لێت  ئه بێته وه  . 

که   ئه تبینم  ژیان  وه ک  له چکه که ی  دایه  (حه وا) 

ئیسفه نج  ئا سا ی کاڵ بوونه وه  هه ڵئه مژی و

خۆره ی  مه رگ  پێت   فێر بووه    

له دا خا نا  چاوم  ئه چێته  ژوو  سه رمه وه . 

زه ما نێ  کا تێ  ئه بینم

به ره به یان  له  ما ڵی  ئا سما نه وه  

به  بۆنه ی  گه را نه وه ی  فه سڵی  به ها ره وه

 چه خما خه  نا مه ی  هه ور  ئه نێرێ    بۆ  زه وی

ژیان  تۆ  ئا سوو ده یم   پچر  پچر  ئه که ی

نا یه ڵی  گوێ  بگرم و  بزانم  هه ور  فه ر ما یشی  چی  را ئه گه یه نێ  .

زه ما نێ   ئاخ  ژیان  ئاخ  زه ما نێ  که   ئه تبینم

 به لۆری یه  شکا وه که ی  خۆته وه  سه رت  جه نجا ڵه و 

 له  م   نیشتمانی غوربه ته وه  بۆ  ئه وی که

هه زا ره ها  مه ردم  سوار ئه که ی و

دوو هێنده ش  دا  ئه به زێنی و 

   پیلانی  زاوزێ و زۆربوون  دا ئه رێژی  و 

سه ر زه وی  ژه هراوی   ئه  که ی

 به  گه رای  سیحراویت 

  بێزارم  ئه که ی  بێزار

 نا چارم  ئه که ی  به ئه ندا زه ی 

 کۆڵوا نه یه ک  زه ر ده په ر   

ئیتر حه و سه له م  نه خه مه کا ر  له گه لت . 

تۆ سه یری  خۆت  کردووه  ژیان  چۆن  شه ها مه تت 

به  نرخی  چه قه نه یه ک  هه راج   کردووه .

که  ئه بینم    گوڵه به رۆژه  مه سته 

  به   هه ڵمژینی  هه نا سه ی  هه تا وه وه

هه ر به ما وه ی  مژی  جگه ره یه ک

گوێزانی  با ملی  ئه په رێنێ و

تۆ  د ڵت  دا نا خورپێ   بڕیار  ئه ده م   ئیتر

هێنده ی  مشتی  مندا ڵێ  ئومێدم  پێت  نه مێنێ   .

ئاخ  ژیان  ئاخ   

هه ر وا  سه رنج  ئه ده م و ئه بینم 

به    لوره  لور  ره شه با ی  مه ر گ

کۆڵا نه و کۆڵان

له م  دارستا نه وه   بۆ  ئه و ی  که 

گه لاکا نی  ته مه ن  ئه نفال  ئه کا  تۆش   

وه ک  به فری  سه ر لقی  دره ختێ    بێ  باکیت  

ئیتر   بریار ئه ده م

به قه د  ته مه نی   وه نه وو شه ێ 

 دڵم   پێت  خوش  نه بێ  . 

زه ما نیێ   که   ئه بینم 

 چیا  ی   زه مه ن  به  نا چاری 

له سه ر  پشکوی  بورکانی  مه رگ   دا ئه نیشێ   و

هه ور  هیلا که  به ده ست  دڵنه وایی   لوتکه وه

که چی  کاتێ  که  چیا  ناڵه  ئه کا  و 

ئه ته قێ  وه ک  بلووری  چرا

ئا خ  ژیان  که تۆش  بێ ئا بڕوانه  پێ  ئه که نی

ئیتر حه و سه ڵه م له گه لتا

چون  چۆنی  خۆی ئه گرێ و

 چۆن  وه ک دیواری  جه هه نه م ها ره نا کا.

  ژیان  که  تۆ  وه ک  قوما شی  فه تاح  پا شا

که  جا ران  باوکم  ئه  یکرد  به ستار خانێی بۆ خه ڵکی

کاڵ بوو یته وه و  ئه نیشکه کانت ده ر چوو له  قۆلی  مه ینه تی

ئیتر جوانیت له له ش دا  ئه مرێ و

  بۆنی بێزاری ئه تگرێ و

ئه بێ له  به رت دا که نرێ   . 

کاتێ   پێڵا و ی  ته مه ن 

ته نگ  بوو به پێی  ژیان   

  ئه بێ  فرێ  بدرێ  . 

کا تێ  ژیان  تۆ وه ک عه ماری گه نم 

مۆر یا نه  تێی دای

باشتر وایه بگه رێته وه بۆ نا و مه خلوقاتی زه وی   

بخرێ یته وه  نا و  ده ر یا ی له   بیر چونه وه  وه .

کاتێ  ژیان  گۆره وی  زه مه ن  بۆ گه نی   کرد

له قا چیی تۆ دا

پێم  نا ڵێی  چییه  چاکی ما نه وه ت  ؟

کا تێ ژیان  تۆ چه شنی مه ر کا نه   ئا سا ی

دڵۆپه ت ده ست  پێ کرد

ئه مرۆ بێ  یان سبه ی

وه ک  دیواری غوربه ت ها ره   ئه که ی

وه ک میزڵدانی ئه جه ل  ئه ته قێی 

ئیتر گه مژه ییه  خه فه ت خواردن له  دوای  فرێ دانت   .!

کا تێ  ژیان  بویته  سه عا تی  درۆ  و 

هه  ڵواسرای  به دیواری رۆژگاره وه 

ئیتر  به  قه د  بۆنی چڵه  ریحا نه ێ

  حور مه تت لا م نا مینێ  . 

به قه د هه نا سه ی   چۆله که ێێ  

به قه د پرچی په لکه ژێرینه ێێ

جوانیت  تیا  به دی  نا کرێ . 

ک تێ  تۆ ژیان کرمی  ته مه ن  له گشت  لا وه  تێت  ئا لابێ 

ئیتر  (  ئا ده م ) ی  ئه مرۆ  چۆن  دڵی  خۆش  بێ  به   (حه وا) ی  سبه ینێ   .

ژیان   هه له ت کرد سواری پشتی خۆتت  کردم

ئه رێ  پێم  نا ڵێی  به ره و کا م  هه ڵدێری رۆژگار ئه به ی؟ 

ژیان هه ر  وه کوو  پێست  و  له ش

  چه سپی ووم  به سه ر پشتی  تۆوه

که ی ئه وه حاڵه

  تا  خۆری  ‌قیامه تم  هه ڵدێ 

 ئه بی  سلا وات له دیا ری درۆ بده م  .

له به رتۆ  ژیان  له  ئاست پا کی  کۆترێکد ا  ئه بێ  سه رم  شۆر که م  .

ئه بی  له حوزوری  لقێ گیا   د ملم که چ  که  م  .

ئه بێ   خۆڵی  ژێر  پێی   ژنێ ما چ  که م

تا  پاک  ببمه وه له  گوناهه گه وره کانی عاتیفه  .

ئه بێ  ده ست نوێژ بگرم   به ئاوی چاوی وه نه و شه وه

تا سروشت  لێ بورده یی  له تا وانم  قو بول بفه رموێ  . 

 ژیان  کاتێ  ڕه نگی  جوانیت  

کا ڵ کاڵ و شی  شی بووه وه

  وه ک  سه ر پوشه که ی  سه ری دایه  (حه وا) 

   ئیتر  واده ی  لێک ترازانه 

  ئیتر سبه ینێ  جه ژنی  (مه ر گ) ه  و جێت  ئه هێڵم  .

خه تات  فه ر موو ژیان

به  بێ  پرس سواری  پشتی  خۆتت  کردم

به  کا ل   بوونه وه ی  ره نگت  شادم

ئازاد ئه بم ئازاد

ئیتر  سبه ی جه ژنی  ( مه رگ)  و  لێک  ترازانه  

جه ژنی  مه رگی   ژیانه . 

 

جه لال عه بدولا  پێنجووینی

Reisha j565@gmail.com

 

Previous
Next

Leave a Reply