کاری زۆرم لە پێشە…. پێویستە .. گوڵێک بە دیاری بدە م بە خۆشە ویست . شە ڕ لە هه موو بە رە کان ڕابگرم چە کی هه موو جە نگاوە Continue Reading »