Skip to Content

Sunday, July 14th, 2024
جه ژنی  مه رگ ….جه لال عه بدولا  پینجوینی

جه ژنی مه رگ ….جه لال عه بدولا پینجوینی

Closed
by March 26, 2013 هۆنراوە

 

 

 

 

له په نجه ره ی  مه را قه وه

  ژیان  که  سه یری    تۆ   ئه که م

شه رم   ئه مگرێ   مرۆڤم   .

ئه بینم  مه لێ  لا ڵه  ناتوانێ   که 

له سه ر لقی  دره ختی عاتیفه  وه ک جاران بخوینێ   

له داخا  ته نها به  باڵ  سه ما ئه کا و

غوربه ت به با ئه دا

ژیان  حورمه تی جوانیت  له لام هیچ   ما نا ێێ  نادا  هیچ  .

که  ئه  بینم  دارستان  چا وه رێی  ڕه حمه تی  هه وره  

باران  عاجزه  له  سا مال بۆیه  نایه وێ

  نم  نم  به سه ر شان و ملی یا  دا کا 

که   ئه بینم   ما سی  هێنده ئا زار  ئه چێژێ

وه ک  سه تڵێ   ئا و 

  رۆحی  ئه که وێته  به ر  پێی 

تا  سه به ته یه ک  گه را 

  له که نار  ده ریا  دا ئه نێ

  که چی  له نا کا و  له لای لابه لا وه 

لا فا و به  په له  په ل  هێرشی   بۆ   دێنێ 

 هه ر ئه لێی  زریان  ڕاوی ئه نێ

که س  نا زانێ 

 گه را به ره و کاملا و

بۆ کام به شی  نیشتمانی  ئوقیا نووس  ڕای  ئه ما ڵێ   

ئیتر بێزار ئه بم  لێت ژیان  

ئه مه وێ  ڕاکه م   له ده ستت  تا  ئه و دیوی  سنووره کانی   جه هه نه م  . 

 ئه مه وێ  هه ڵبێم  لێت 

 وه ک  هه ڵها تنی  هه نگێ  به دوکه ڵی  سووتا نی  له نا کا وی   باخێ . 

ئاخ  ژیان ئاخ که ئه تبینم  

  وه ک سه ر پۆشه که ی  نه نه  خاتون 

رۆژ  له  دوای رۆژ شی ئه بیته وه   بێزم   لێت  ئه بێته وه  . 

که   ئه تبینم  ژیان  وه ک  له چکه که ی  دایه  (حه وا) 

ئیسفه نج  ئا سا ی کاڵ بوونه وه  هه ڵئه مژی و

خۆره ی  مه رگ  پێت   فێر بووه    

له دا خا نا  چاوم  ئه چێته  ژوو  سه رمه وه . 

زه ما نێ  کا تێ  ئه بینم

به ره به یان  له  ما ڵی  ئا سما نه وه  

به  بۆنه ی  گه را نه وه ی  فه سڵی  به ها ره وه

 چه خما خه  نا مه ی  هه ور  ئه نێرێ    بۆ  زه وی

ژیان  تۆ  ئا سوو ده یم   پچر  پچر  ئه که ی

نا یه ڵی  گوێ  بگرم و  بزانم  هه ور  فه ر ما یشی  چی  را ئه گه یه نێ  .

زه ما نێ   ئاخ  ژیان  ئاخ  زه ما نێ  که   ئه تبینم

 به لۆری یه  شکا وه که ی  خۆته وه  سه رت  جه نجا ڵه و 

 له  م   نیشتمانی غوربه ته وه  بۆ  ئه وی که

هه زا ره ها  مه ردم  سوار ئه که ی و

دوو هێنده ش  دا  ئه به زێنی و 

   پیلانی  زاوزێ و زۆربوون  دا ئه رێژی  و 

سه ر زه وی  ژه هراوی   ئه  که ی

 به  گه رای  سیحراویت 

  بێزارم  ئه که ی  بێزار

 نا چارم  ئه که ی  به ئه ندا زه ی 

 کۆڵوا نه یه ک  زه ر ده په ر   

ئیتر حه و سه له م  نه خه مه کا ر  له گه لت . 

تۆ سه یری  خۆت  کردووه  ژیان  چۆن  شه ها مه تت 

به  نرخی  چه قه نه یه ک  هه راج   کردووه .

که  ئه بینم    گوڵه به رۆژه  مه سته 

  به   هه ڵمژینی  هه نا سه ی  هه تا وه وه

هه ر به ما وه ی  مژی  جگه ره یه ک

گوێزانی  با ملی  ئه په رێنێ و

تۆ  د ڵت  دا نا خورپێ   بڕیار  ئه ده م   ئیتر

هێنده ی  مشتی  مندا ڵێ  ئومێدم  پێت  نه مێنێ   .

ئاخ  ژیان  ئاخ   

هه ر وا  سه رنج  ئه ده م و ئه بینم 

به    لوره  لور  ره شه با ی  مه ر گ

کۆڵا نه و کۆڵان

له م  دارستا نه وه   بۆ  ئه و ی  که 

گه لاکا نی  ته مه ن  ئه نفال  ئه کا  تۆش   

وه ک  به فری  سه ر لقی  دره ختێ    بێ  باکیت  

ئیتر   بریار ئه ده م

به قه د  ته مه نی   وه نه وو شه ێ 

 دڵم   پێت  خوش  نه بێ  . 

زه ما نیێ   که   ئه بینم 

 چیا  ی   زه مه ن  به  نا چاری 

له سه ر  پشکوی  بورکانی  مه رگ   دا ئه نیشێ   و

هه ور  هیلا که  به ده ست  دڵنه وایی   لوتکه وه

که چی  کاتێ  که  چیا  ناڵه  ئه کا  و 

ئه ته قێ  وه ک  بلووری  چرا

ئا خ  ژیان  که تۆش  بێ ئا بڕوانه  پێ  ئه که نی

ئیتر حه و سه ڵه م له گه لتا

چون  چۆنی  خۆی ئه گرێ و

 چۆن  وه ک دیواری  جه هه نه م ها ره نا کا.

  ژیان  که  تۆ  وه ک  قوما شی  فه تاح  پا شا

که  جا ران  باوکم  ئه  یکرد  به ستار خانێی بۆ خه ڵکی

کاڵ بوو یته وه و  ئه نیشکه کانت ده ر چوو له  قۆلی  مه ینه تی

ئیتر جوانیت له له ش دا  ئه مرێ و

  بۆنی بێزاری ئه تگرێ و

ئه بێ له  به رت دا که نرێ   . 

کاتێ   پێڵا و ی  ته مه ن 

ته نگ  بوو به پێی  ژیان   

  ئه بێ  فرێ  بدرێ  . 

کا تێ  ژیان  تۆ وه ک عه ماری گه نم 

مۆر یا نه  تێی دای

باشتر وایه بگه رێته وه بۆ نا و مه خلوقاتی زه وی   

بخرێ یته وه  نا و  ده ر یا ی له   بیر چونه وه  وه .

کاتێ  ژیان  گۆره وی  زه مه ن  بۆ گه نی   کرد

له قا چیی تۆ دا

پێم  نا ڵێی  چییه  چاکی ما نه وه ت  ؟

کا تێ ژیان  تۆ چه شنی مه ر کا نه   ئا سا ی

دڵۆپه ت ده ست  پێ کرد

ئه مرۆ بێ  یان سبه ی

وه ک  دیواری غوربه ت ها ره   ئه که ی

وه ک میزڵدانی ئه جه ل  ئه ته قێی 

ئیتر گه مژه ییه  خه فه ت خواردن له  دوای  فرێ دانت   .!

کا تێ  ژیان  بویته  سه عا تی  درۆ  و 

هه  ڵواسرای  به دیواری رۆژگاره وه 

ئیتر  به  قه د  بۆنی چڵه  ریحا نه ێ

  حور مه تت لا م نا مینێ  . 

به قه د هه نا سه ی   چۆله که ێێ  

به قه د پرچی په لکه ژێرینه ێێ

جوانیت  تیا  به دی  نا کرێ . 

ک تێ  تۆ ژیان کرمی  ته مه ن  له گشت  لا وه  تێت  ئا لابێ 

ئیتر  (  ئا ده م ) ی  ئه مرۆ  چۆن  دڵی  خۆش  بێ  به   (حه وا) ی  سبه ینێ   .

ژیان   هه له ت کرد سواری پشتی خۆتت  کردم

ئه رێ  پێم  نا ڵێی  به ره و کا م  هه ڵدێری رۆژگار ئه به ی؟ 

ژیان هه ر  وه کوو  پێست  و  له ش

  چه سپی ووم  به سه ر پشتی  تۆوه

که ی ئه وه حاڵه

  تا  خۆری  ‌قیامه تم  هه ڵدێ 

 ئه بی  سلا وات له دیا ری درۆ بده م  .

له به رتۆ  ژیان  له  ئاست پا کی  کۆترێکد ا  ئه بێ  سه رم  شۆر که م  .

ئه بی  له حوزوری  لقێ گیا   د ملم که چ  که  م  .

ئه بێ   خۆڵی  ژێر  پێی   ژنێ ما چ  که م

تا  پاک  ببمه وه له  گوناهه گه وره کانی عاتیفه  .

ئه بێ  ده ست نوێژ بگرم   به ئاوی چاوی وه نه و شه وه

تا سروشت  لێ بورده یی  له تا وانم  قو بول بفه رموێ  . 

 ژیان  کاتێ  ڕه نگی  جوانیت  

کا ڵ کاڵ و شی  شی بووه وه

  وه ک  سه ر پوشه که ی  سه ری دایه  (حه وا) 

   ئیتر  واده ی  لێک ترازانه 

  ئیتر سبه ینێ  جه ژنی  (مه ر گ) ه  و جێت  ئه هێڵم  .

خه تات  فه ر موو ژیان

به  بێ  پرس سواری  پشتی  خۆتت  کردم

به  کا ل   بوونه وه ی  ره نگت  شادم

ئازاد ئه بم ئازاد

ئیتر  سبه ی جه ژنی  ( مه رگ)  و  لێک  ترازانه  

جه ژنی  مه رگی   ژیانه . 

 

جه لال عه بدولا  پێنجووینی

Reisha j565@gmail.com

 

Previous
Next
This site is registered on wpml.org as a development site.